WSTĘP

 
W trosce o bezpieczeństwo i wzajemne zrozumienie, a także chęć utrzymania wysokich standardów naszej szkoły każdy jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu oraz do przestrzegania jego postanowień. Zapisanie dziecka do naszej szkoły oznacza akceptację niniejszego regulaminu bez wymaganego podpisu.
 

REGULAMIN

I. Warunki przyjęcia do szkoły

 
1. Warunkiem przyjęcia do naszej szkoły jest wypełnienie formularza zgłoszeń i uiszczenie jednorazowej, bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 20 funtów.
2. Nasza szkoła prowadzi listę rezerwową dla dzieci, które nie zostały przyjęte do szkoły z powodu braku miejsca. Rodzice/opiekunowie będą powiadamiani o dostępnym miejscu, gdy tylko się pojawi.
 

II. Opłaty

 
1. Nauka w Polskiej Szkole jest odpłatna. Obowiązek opłacania czesnego rozpoczyna się w miesiącu, w którym uczeń rozpoczyna naukę w szkole. Wpłaty można dokonać jednorazowo (wrzesień), bądź w miesięcznych ratach (do 5-go każdego miesiąca).
2. W przypadku braku płatności bez podania uzasadnionej trudnej sytuacji finansowej dziecko może zostać usunięte ze szkoły.
3. Opłata czesnego nie zawiera opłat za podręczniki. Szkoła sprowadza podręczniki dla każdego ucznia zgodnie z wybraną podstawą programową, a Rodzic/Opiekun jest zobowiązany zapłacić za te podręczniki w terminie wyznaczonym przez Dyrekcję Szkoły. Cena podręczników nie jest stała, jest uzależniona od ceny w księgarni.
4. Nieobowiązkowe, zajęcia dodatkowe oferowane przez naszą szkołę są odpłatne.
5. Opłaty przyjmowane są wyłącznie na konto bankowe szkoły:
BARCLAYS BANK PLC
ECP Education Centre SCIO
ACCOUNT NUMBER 4 0 1 1 4 0 1 4
SORT CODE 20-29-24

 

Wszystkie szczegóły dotyczące wysokości opłat znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły:

 

III. Organizacja nauki szkolnej

 
1. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry.
I semestr wrzesień - luty
II semestr luty – czerwiec
2. Zajęcia szkolne odbywają się w piątki i soboty, w zależności od oddziału szkoły.
3. Wszystkie informacje dotyczące dni i godzin zajęć znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły (www.ecp-scotland.co.uk) z którymi należy się zapoznać.
4. Przed rozpoczęciem zajęć wszystkie dzieci czekają wraz z rodzicami/opiekunami na zewnątrz szkoły. Nauczyciele odbierają dzieci w miejscu ustalonym przez Dyrekcję Szkoły 5 min. przed rozpoczęciem zajęć.
5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki przed określonym czasem odbioru ich przez nauczyciela.
6. W razie spóźnienia, gdy drzwi szkoły są zamknięte rodzic/opiekun proszony jest o skontaktowanie się telefoniczne z nauczycielem swojego dziecka bądź Dyrekcją Szkoły i poinformowanie o przybyciu w celu odebrania dziecka przez nauczyciela dyżurnego.
7. Dzieci mają przerwę w trakcie zajęć na posiłek. Sugerowane jest zaopatrzenie dziecka w przekąskę i wodę do picia.
8. Ze względu na potencjalne ryzyko alergii prosimy o poinformowanie i uświadomienie swoich dzieci, aby w szkole nie częstowały się wzajemnie swoim jedzeniem.
9. Po zakończeniu lekcji dzieci wyprowadzane są przez nauczycieli.
10. Uczniowie muszą być odbierani przez rodzica/opiekuna bądź osobę przez nich wyznaczoną, a Rodzic/opiekun zobowiązany jest do poinformowania nauczyciela lub dyrekcję, jeśli dziecko będzie odbierać osoba inna niż rodzic/opiekun.
11. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dzieci z zajęć.
12. Polska szkoła nie ma warunków zorganizować opieki poza godzinami szkolnymi ze względu na ograniczony czas wynajęcia budynku oraz warunki posiadanego przez szkołę ubezpieczenia.
13. W przypadku powstałych szkód materialnych wyrządzonych przez dziecko, a wynikających z nieprzestrzegania regulaminu szkoły i kodeksu oraz regulaminu wynajmowanego przez szkołę obiektu szkoła może zwrócić się do Rodzica/Opiekuna o pokrycie kosztów.
 

IV. KODEKS ZACHOWANIA

 
1. Prawa Ucznia
 • Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym przez całą społeczność szkolną z godnością i szacunkiem oraz w sposób nienaruszający ich godności osobistej.
 • Uczeń ma prawo do poszanowania swojego godnego imienia oraz własności osobistej bez względu na wyznanie religijne, narodowość i pochodzenie społeczne.
 • Uczeń ma prawo do nietykalności osobistej.
 • Uczeń ma prawo do poczucia bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy psychicznej i fizycznej.
 • Uczeń ma prawo do zachowania przez nauczyciela dyskrecji dotyczących spraw osobistych ucznia.
 • Uczeń ma prawo zwracania się do nauczycieli o pomoc i o dodatkowe wyjaśnienie niezrozumiałych dla niego treści programu nauczania.
 • Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy edukacyjnych będących własnością szkoły za zgodą i pod nadzorem nauczyciela.
 
2. Obowiązki Ucznia
 • Uczeń ma obowiązek dokładnie zapoznać się (z pomocą Rodziców/Opiekunów) z Regulaminem i Kodeksem Szkolnym i stosować się do jego wszystkich zasad.
 • Uczeń ma obowiązek posługiwania się językiem polskim na terenie szkoły w celu podnoszenia poziomu umiejętności i kompetencji językowych.
 • Uczeń ma obowiązek być koleżeńskim i opiekuńczym w stosunku do innych uczniów.
 • Uczeń ma obowiązek szanować innych uczniów, nauczycieli i Dyrekcję Szkoły oraz mienia społecznego i prywatnego.
 • Uczeń ma obowiązek godnie reprezentować szkołę wewnątrz i na zewnątrz oraz zawsze dbać o dobre imię szkoły.
 • Uczeń ma obowiązek brać udział w organizowanych imprezach szkolnych.
 • Uczeń ma obowiązek przychodzić punktualnie i regularnie na zajęcia szkolne.
 • Uczeń ma obowiązek odrabiać pracę domową i przygotowywać się do zajęć szkolnych. W wypadku nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych, ma on obowiązek korzystając z pomocy Rodziców/Opiekunów, do nadrobienia zaległego materiału i odrobienia pracy domowej we własnym zakresie.
 • Uczeń ma obowiązek przestrzegania poleceń nauczycieli i Dyrekcji Szkoły.
 • Uczeń ma obowiązek utrzymywania mebli, sali i miejsc w których prowadzone są zajęcia w czystości oraz dbanie o zachowanie w dobrym stanie wyposażenia wynajmowanych przez szkołę sal i budynku.
 
3. Uczniom zabrania się:
 • Opuszczać budynku szkolnego i terenu szkoły podczas zajęć w szkole, chyba, że ma to miejsce pod opieką nauczyciela lub Dyrekcji Szkoły ewentualnie Rodzica/Opiekuna po uprzednim poinformowaniu nauczyciela prowadzącego klasę lub Dyrekcji Szkoły.
 • Wychodzenia poza salę lekcyjną bez wiedzy i zgody nauczyciela.
 • Biegania i hałasowania w szkole, chodzenia po innych częściach szkoły (chyba że uczeń został do tego wydelegowany przez nauczyciela).
 • Przebywania w klasie bez nadzoru.
 • Kategorycznie zabrania się używania telefonu w trakcie lekcji.
 • Jeść i pić w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 • Posiadania narkotyków/ alkoholu/ tytoniu oraz przebywanie pod wpływem jakichkolwiek tego typu używek na terenie szkoły.
 • Przynoszenia do szkoły ostrych narzędzi (noży, scyzoryków itp.)
 • Przemieszczania się na terenie szkoły na deskorolkach, łyżworolkach, skuterach, hulajnogach itp. ze względów bezpieczeństwa w szkole.
 • Przynoszenia sprzętu elektronicznego (Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie mienia).
 • Stosowania jakiejkolwiek przemocy psychicznej lub fizycznej wobec innych uczniów, nauczycieli, Dyrekcji Szkoły i kogokolwiek, kto znajduje się na terenie szkoły.
 • Używania wulgarnego słownictwa, obrażania lub wyśmiewania kogokolwiek oraz wywierania na kimkolwiek presję.
 
4. Sankcje za nieprzestrzeganie kodeksu szkolnego przez ucznia:
 • Upomnienie przez nauczyciela.
 • Odesłanie do Dyrekcji Szkoły.
 • Ustne i pisemne poinformowanie Rodziców/Opiekunów o niewłaściwym zachowaniu.
 • Wezwanie Rodziców/Opiekunów na rozmowę.
 • Wydalenie ze szkoły.
5. Rodzice zobowiązani są do:
 • Zapoznania się z Regulaminem i Kodeksem Szkoły oraz do jego przestrzegania jak również upewnienie się, że ich dziecko rozumie zasady przebywania w szkole.
 • Terminowego uiszczenia opłat za szkołę.
 • Zakupu podręczników wskazanych przez Dyrekcję Szkoły.
 • W przypadku powstałych szkód materialnych wyrządzonych przez dziecko, a wynikających z nieprzestrzegania regulaminu szkoły i kodeksu oraz regulaminu wynajmowanego przez szkołę obiektu szkoła może zwrócić się do Rodzica/Opiekuna o pokrycie kosztów.
 • Punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci po zajęciach szkolnych.
 • Nadzorowania i pomocy swojemu dziecku w odrabianiu zadań domowych.
 • Uczestnictwa w wywiadówkach.
 • Zachęcania i wspierania swoich dzieci w braniu udziału w konkursach i wszelkich szkolnych imprezach okolicznościowych.
 • Zapoznawania się z komunikatami i szkolnymi informacjami na bieżąco, wysyłanymi do Rodziców/Opiekunów na email oraz umieszczanymi na szkolnej stronie mediów społecznościowych (Facebook).
 • Systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce.
 • Informowania Szkoły o wszelkich zmianach danych kontaktowych (adres, numer telefonu itp.)
 • Poinformowania Dyrekcji Szkoły o chorobach przewlekłych dziecka oraz specjalnych potrzebach dziecka, na stałe przyjmowanych przez niego lekach. Dyrekcja może odmówić podawania leków dziecku w czasie jego pobytu w szkole. Wówczas obowiązek uregulowania tej kwestii spoczywa na rodzicach ucznia.